آموزش موتور

موتور 4 زمانه چیست و موتور 4 زمانه چگونه کار می کند؟

/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1-4-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

موتور 4 زمانه یک تغییر معمول موتور احتراق داخلی است. بیشتر وسایل نقلیه مدرن با احتراق داخلی 4 زمانه هستند که از طریق بنزین یا سوخت دیزل تأمین می شوند.