خودروهای برقی

جوانب مثبت و منفی خودروهای برقی

/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C

بخش عمده وسایل نقلیه الکتریکی (EV) که عمدتا توسط مقررات دولتی تأمین می شود ، به طور منظم در بسیاری از بازارهای جهان در حال رشد است. اکثر خودروسازان حداقل در حال توسعه چند مدل مجهز به باتری هستند و بسیاری از آنها حداقل یکی را در کارنامه خود دارند.