خودروی برقی

تسلا سایبرتراک در برابر 2021 ریویان

/%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9

کامیون وعده داده شده تسلا اینجاست - به هر حال در فرم نمونه "آلفا" - و به نظر می رسد چیزی که قبلاً ندیده ایم. پروفیل الماس مانند سایبرتک ، جلوی جلوی آن و ورق فلز ضد زنگ انواع مختلف کامیون را نادیده می گیرد.