مایع دیفرانسیل چیست

مایع دیفرانسیل چیست

/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

چرخش گوشه ها بدون جغجغه ، جهش یا جست و خیز امری است که آسان است که آن را مسلم بدانیم. این همه به لطف دیفرانسیل (که گاهی اوقات آن را ترنسکل می نامند) است ، که بخشی است که اختلاف مسافت چرخ های داخلی و خارجی را هنگام حرکت ماشین در گوشه و کنار جبران می کند.