مکانیکی خودرو

نحوه تعمیر پنجره گیر کرده ماشین

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86

بدیهی است که پایین نگه داشتن پنجره خود در واقع یک گزینه نیست. نه تنها باعث می شود اتومبیل شما در معرض سرقت قرار گیرد بلکه کابین خودرو را در معرض عناصر قرار می دهد.