نحوه عملکرد واقعی ترمز اتوماتیک

نحوه عملکرد واقعی ترمز اتوماتیک

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9

برای هر وسیله نقلیه ، فناوری ترمز خودکار یک لایه امنیتی اضافی مفید است. هنگام رانندگی ، این نوع سیستم ترمز با توقف خودکار یا کند کردن وسیله نقلیه ، از برخورد رانندگان با هرگونه مانع جلوگیری می کند.