نمادها و معانی داشبورد ماشین

نمادها و معانی داشبورد ماشین

/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86

داشبورد شما هر بار که ماشین را روشن می کنید با نمادهای زیادی روشن می شود ، اما معنی آنها چیست - و اگر یکی روشن بماند چه می کنید؟