چه زمان باید تیغه های برف پاک کن را عوض کنیم

چه زمان باید تیغه های برف پاک کن را عوض کنیم؟

/%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%DB%8C%D8%BA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%81-%D9%BE%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%88%D8%B6-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85

برف پاک کن ها در اتومبیل ها واقعاً مهم هستند. اگر اسلحه یا خاکی در سپر جلوی شما گیر کند ، رانندگی برای آن بسیار سخت خواهد بود. اگر مجبور باشید با خیال راحت رانندگی کنید