کمپرس فولکس واگن کدی کالیفرنیا 2021

کمپرس فولکس واگن کدی کالیفرنیا 2021

/%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3-%D9%81%D9%88%D9%84%DA%A9%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86-%DA%A9%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7-2021

قیمت کمر جدید فولکس واگن کدی کالیفرنیا 29965 پوند است و از اواخر ماه مه برای پیش سفارش در دسترس خواهد بود. این یک اردوگاه کوچک دو نفره است که براساس ون Caddy ساخته شده است. این در زیر کالیفرنیا و گرند کالیفرنیا در محدوده کمپرس فولکس واگن قرار دارد.